Collaborating Researchers Postdoctoral Researchers Doctoral Students Graduate Students Research Assistants
 
Collaborating Researchers
 
王舒民 教授 (Wang, Shu-Ming) Professor, Department of Information Management, Chinese Culture University, Taiwan
李文瑜 教授 (Lee, Silvia Wen-Yu) Professor, Graduate Institute of Information and Computer Education, National Taiwan Normal University, Taiwan
李旻憲 教授 (Lee, Min-Hsien) Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
林鴻銘 教授 (Lin, Hung-Ming) Professor, Department of Business Administration, Minghsin University of Science and Technology, Taiwan
侯惠澤 教授 (Hou, Huei-Tse) Professor, Graduate Institute of Applied Science and Technology, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
高家斌 教授 (Kao, Chia-Pin) Professor, Department of Child Care Education, Southern Taiwan University, Taiwan
張欣怡 教授 (Chang, Hsin-Yi) Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
梁至中 教授 (Liang, Jyh-Chong) Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
許衷源 教授 (Hsu, Chung-Yuan) Professor, Department of Child Care, National Pintung University of Science and Technology, Taiwan
黃騰 教授 (Huang, Teng) Professor, Center of Teacher Education, Fu Jen Catholic University, Taiwan
王雅鈴 副教授 (Wang, Ya-Ling) Associate Professor, Dept. of Adult & Continuing Education, National Taiwan Normal University, Taiwan
吳清麟 副教授 (Wu, Ching-Lin) Associate Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
吳穎沺 副教授 (Wu, Ying-Tien) Associate Professor, Graduate Institute of Network Learning Technology, National Central University, Taiwan
辛靜婷 副教授 (Hsin, Ching-Ting) Associate Professor, Department of Early Childhood Education, National Tsing Hua University, Taiwan
周育如 副教授 (Chou, Yu-Ju) Associate Professor, Department of Counseling & Clinical Psychology, National Dong Hwa University, Taiwan
林佳慶 副教授 (Lin, Chia-Ching) Associate Professor, Graduate Institute of Science Education & Environmental Education, National Kaohsiung Normal University, Taiwan
林宗進 副教授 (Lin, Tzung-Jin) Associate Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
邱國力 副教授 (Chiou, Guo-Li) Associate Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
張珮青 副教授 (Chang, Peichin) Associate Professor, Department of English, National Taiwan Normal University, Taiwan
黃文龍 副教授 (Huang, Wen-Lung) Associate Professor, Department of Film & TV Design, China University of Technology, Taiwan
溫媺純 副教授 (Wen, Meichun Lydia) Associate Professor, Graduate Institute of Science Education, National Changhua University of Education, Taiwan
鄭琨鴻 副教授 (Cheng, Kun-Hung) Associate Professor, Graduate Institute of Library & Information Science, National Chung Hsing University, Taiwan
王靖曄 助理教授 (Wang, Ching-Yeh) Assistant Professor, Department of Hotel Management, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, Taiwan
李良一 助理教授 (Li, Liang-Yi) Assistant Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
周致丞 主治醫師 (Chou, Chih-Chen) Doctor of Medicine, School of Chinese Medicine, China Medical University; Clinical assistant professor at School of Medicine,China Medical University; Director of the Center for Teacher Education,China Medical University Hospital
周德嬚 助理教授 (Chou, Te-Lien) Assistant Professor,Department of English Language and Literature, Fu-Jen Catholic University, Taiwan
林祖強 助理教授 (Lin, Tzu-Chiang) Assistant Professor, Center of General Education, National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan
邱晏麟 助理教授 (Chiu, Yen-Lin) Assistant Professor, Department of Medical Education & Bioethics / Graduate Institute of Medical Education & Bioethics, National Taiwan University College of Medicine, Taiwan
許軒 助理教授 (Hsu, Hsuan) Assistant Professor, English Taught Program in Smart Service Management, Shih Chien University, Taiwan
郭碧祝 助理教授 (Kuo, Pi-Chu) Assistant Professor, Department of Science Communication, National Pingtung University, Taiwan
陳志鴻 助理教授 (Chen, Chih-Hung) Assistant Professor, Master Program of Professional Teacher, National Taichung University of Education, Taiwan
陳品儒 助理教授 (Chen, Pin-Ju) Assistant Professor, Teacher Education Center, Ming Chuan University, Taiwan
湯凱喻 助理教授 (Tang, Kai-Yu) Assistant Professor, Department of Internatioanl Business, Ming Chuan University, Taiwan
馮瑞 助理教授 (Feng, Rae) Assistant Professor, Department of Applied Informatics, Fo Guang University, Taiwan
楊育芳 助理教授 (Yang, Yu-Fang) Assistant Professor, Language Center, Jen-Teh College of Medicine, Nursing and Management, Taiwan
蔡佩珊 助理教授 (Tsai, Pei-Shan) Assistant Professor, Teacher Education Center, National Taipei University of Technology, Taiwan
鄭英雪 助理教授 (Cheng, Ying-Hsueh) Assistant Professor, Department of Foreign Languages and Literature, National Chung Cheng University
賴孟龍 助理教授 (Lai, Meng-Lung) Assistant Professor, Department of Early Childhood Education, National Chiayi University, Taiwan
謝文敏 助理教授 (Hsieh, Wen-Min) Assistant Professor, Department of Applied Foreign Languages, National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan
魏士軒 助理教授 (Wei, Shih-Hsuan) Assistant Professor, Department of Mathematics Education, National Taichung University of Education, Taiwan
王鴻原 博士 (Wang, Hung-Yuan) Teacher, Tsai Wen Elementary School, Taiwan
石美倫 博士 (Shih, Mei-lun) Assistant Director, Division of Learning Support, Center for Teaching and Learning Development, National Taiwan University, Taiwan
何心寧 博士(Ho, Hsin-Ning)  
李文清 博士 (Lee, Wen-Ching) Research Fellow, International Digital Commerce Research Division, Commerce Development Research Institute, Taiwan
李明娟 博士 (Li, Ming-Chaun) Post-doctoral Researcher, Graduate Institute of Library, Information and Archival Studies, National Chengchi University, Taiwan
林怡君 博士 (Lin, Yi-Chun)
林哲立 博士 (Lin, Che-Li) Associate Research Fellow, Research Centern for Curriculum and Instruction, National Academy for Educational Research, Taiwan
許聿靈 博士 (Hsu, Yu-Ling)
曾聖超 博士 (Tseng, Sheng-Chau) High school teacher
蔡又玲 博士 (Tsai, Yu-Ling)
謝雅慧 博士 (Hsieh, Ya-Hui )
Postdoctoral Researchers
 
欒輝 博士 (Luan, Hui)
葉靜宜 博士 (Yeh, Tracy, Ching-yi)
Doctoral Students
 
李承泰 (Li, Cheng-Tai)  
邱盈儒 (Chiu, Ying-Ju)  
吳安璿 (Wu, An-Hsuan)  
鍾添旭 (Chung, Tien-Hsu)  
張曉東 (Chang, Hsiao-Tung)  
黃嘉男 (Huang, Chia-Nan) Teacher, Taichung Minicipal Dajia Senior High School, Taiwan
吳書豪 (Wu, Shu-Hao)  
卓宜萱 (Cho, I-Hsuan)  
張主揚 (Chang, Chu-Yang)  
Graduate Students
 
蕭傑安 (Hsiao, Chieh-An)
葉宇凡 (Yeh, Yu-Fan)
Research Assistants
 
黃怡甄 (Huang, I-Chen)
關穎 (Kuan, Ying)
Supporting Assistants
 
陳佩瑛 (Chen, Pei-Ying)
侯孟華 (Hou, Meng-Hua)
陳詩婷 (Chen, Shih-Ting)
李明純 (Li, Ming-Chun)
張瀞予 (Chang, Ching-Yu)